Bedrijfsoverdracht

Uitgangspunt bij een bedrijfsoverdracht is het streven naar een zo hoog mogelijke netto-opbrengst. Die opbrengst kan onder meer de vorm hebben van contanten, vorderingen, winstrechten (een percentage van de winst) en lijfrenten. Fiscale claims kunnen bij de overdracht een rol spelen en zullen dan ook moeten meewegen. Met de juiste voorbereiding (het verkoopklaar maken van de onderneming) kan vaak een aanzienlijk hogere netto-opbrengst worden gerealiseerd. Wel moet worden opgemerkt dat een hogere opbrengst niet altijd relevant is, met name bij overdrachten in de familiesfeer. Ik ben u graag behulpzaam bij alles wat u tegenkomt.

In het adviestraject kunnen de volgende fasen onderscheiden worden:

  1. Voorsorteren
  2. Optimaliseren (fiscale) structuur bedrijfsopvolging
  3. Waardebepaling
  4. Inkomens- en vermogensplanning na opvolging
  5. Estate planning (vermogensplanning om erfbelasting te besparen)

1. Voorsorteren

Voorsorteren houdt in de onderneming verkoopklaar maken. Daarbij inventariseer ik samen met u de sterke en zwakke punten van uw onderneming. Hoe krachtig is de organisatie? Hoe stabiel is uw omzet? Hoe ziet uw debiteurenbeleid er uit? Hoe is uw personeelsbestand samengesteld? Is uw onderneming geheel of gedeeltelijk van u afhankelijk? Dat alles is van invloed op de waarde van uw onderneming en daarmee op de omvang van de verkoopprijs.

Heeft u al een bedrijfsopvolger op het oog? Meestal wel, maar als dat nog niet het geval is, is het belangrijk om naar een bedrijfsopvolger op zoek te gaan, want het vergroot uw inkomen of vermogen na overdracht. Een bedrijfsopvolger kan een familielid of een werknemer zijn, maar ook een klant of een leverancier.

Tot slot onderzoek ik uw wensen ná de bedrijfsoverdracht: wilt u nog aanblijven in de onderneming of gaat u met pensioen? Soms is het de wens van de koper, dat de verkoper nog tijdelijk betrokken blijft bij de onderneming, om de slagingskans van de overdracht te vergroten.

2. Optimaliseren (fiscale) structuur bedrijfsopvolging

Ik bekijk of uw bedrijfsstructuur de beste is voor de bedrijfsopvolging. Als dat tijdig gebeurt, kan de meest optimale en flexibele structuur worden opgezet. Daarmee zijn, bij de daadwerkelijke overdracht, aanzienlijke fiscale voordelen te behalen (zie ook onder ‘Herstructureringen’).

3. Waardebepaling

De waarde van een onderneming is een subjectieve aangelegenheid. Een verkoper zal een andere waarde voor ogen hebben dan een koper. Er is ook niet één juiste waarderingsmethode. Het is altijd afhankelijk van de gekozen uitgangspunten en van de inschatting voor de toekomst. Er wordt dan ook meestal een combinatie van waarderingsmethoden gebruikt. De uitkomst van de waardering is vervolgens een uitgangspunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. Dat bepaalt de prijs, waarbij deze mede wordt beïnvloed door onder meer de financiële positie van koper en verkoper: Hoe graag wil de verkoper verkopen en de koper kopen? Zijn er andere potentiële kopers? Wat zijn de onderhandelingskwaliteiten van de verkoper en de koper (of hun adviseurs).

Ik help u graag bij de waardebepaling van uw onderneming. Bij een basale waardebepaling kan ik dit zelf, in alle andere gevallen huur ik een ervaren specialist in om u van dienst te zijn.

Familiebedrijven

In geval van overdracht binnen de familiesfeer is er geen onafhankelijke derde. De kans op bevoordeling van de koper is aanwezig. Immers, de meeste ouders zijn geneigd om aan hun kind iets goedkoper over dragen. Zijn er meerdere kinderen, dan kan dit anders worden, maar bij één kind is de kans op bevoordeling aanwezig. Vandaar dat de Belastingdienst overdrachten binnen de familiesfeer scherp controleert.

Ik adviseer en begeleid u graag bij een overdracht binnen de familiesfeer en zorg ervoor dat deze valkuil wordt vermeden, door voorafgaand aan de overdracht de waarde af te stemmen met de Belastingdienst. Zo komt u achteraf niet voor onaangename verrassingen te staan.

4. Inkomens- en vermogensplanning na opvolging

Bij de overdracht komt er een geldbedrag beschikbaar, in contanten of als vordering op de koper. Dat is een uitstekend moment om uw financiële situatie te beoordelen. Dat is van belang om te kunnen bepalen of de verkoopopbrengst voldoende is om van te kunnen leven. Daarbij betrek ik ook de andere aanwezige oudedagsvoorzieningen (pensioen, lijfrente, kapitaalverzekering en ander vermogen) en adviseer ik of optimalisatie van die voorzieningen nog wenselijk en mogelijk is.

5. Estate planning (vermogensplanning om erfbelasting te besparen)

Estate planning is de vermogensoverheveling van personen naar hun erfgenamen. Het is gericht op het beperken van in de toekomst verschuldigde erfbelasting voor de erfgenamen. Ik zorg ervoor, dat uw vermogen - fiscaal - zo vriendelijk mogelijk op uw erfgenamen overgaat en kijk tevens naar de juridische gevolgen. U wilt immers hebben dat uw kinderen/erfgenamen ieder evenveel krijgen en dat uw partner verzorgd achterblijft en voldoende financiële ruimte heeft. Dat staat soms haaks op fiscaal de meest voordeligste manier.

Er moeten dan ook verantwoorde keuzes worden gemaakt. Dat maakt het noodzakelijk, dat de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden duidelijk in kaart worden gebracht.

Ook in het kader van bedrijfsopvolging kan estate planning een rol spelen. Hierbij is een testament onmisbaar. In het testament kunt u als erflater bepalen wie de onderneming mag voortzetten. Dat voorkomt in de toekomstig onenigheid tussen de erfgenamen. Bovendien kunt u uw wensen en behoeften vastleggen met betrekking tot andere zaken, zoals bewindvoering, voogdij over minderjarige kinderen en het aanstellen van een executeur.

Tot slot is ook uw huwelijksgoederenregime een belangrijke mogelijkheid om (erf)belasting te besparen.

Adres- en contactgegevens
ABostulp 20
5432 HK  Cuijk (NL)
T06 54353028
Einfo@scheersbelastingadvies.nl
KKvK-nummer: 17200983
BBTW-ID-nummer: NL001897621B80