Enkele voorbeelden

Inkomensprognoses

Door middel van mijn inkomensprognoses maak ik voor u inzichtelijk hoe u zich financieel ontwikkelt. Aan de hand van deze inkomensprognoses kunt u vervolgens stappen ondernemen om bepaalde tekorten of financiële nadelen te voorkomen. Ik reken meestal twee of drie varianten door, zodat u een gedegen inzicht krijgt in de verschillende scenario’s. Als blijkt dat het vermogen alsmaar toeneemt, kan dat aanleiding zijn om te onderzoeken op welke wijze (fiscaal vriendelijk) vermogen naar uw kinderen (en andere erfgenamen) overgeheveld kan worden. Ook hierbij kan ik de financiële gevolgen van diverse varianten aan u laten zien.

Ondernemers, voor wie ik dergelijke berekeningen heb gemaakt, ervaren deze aanpak als heel verhelderend. Op basis van deze berekeningen maakten zij een keuze, die optimaal aansloot bij hun wensen en doelen.

Staking van de onderneming

In dit geval breng ik de fiscale en financiële gevolgen van staking in kaart. Stel: u heeft een bedrijfspand op de balans staan. De boekwaarde (balanswaarde) bedraagt € 200.000, de werkelijke waarde € 500.000. Dat betekent een meerwaarde/stille reserve van € 300.000, waarover u bij staking belasting moet betalen. Ik bereken de omvang van de stakingswinst en dragen mogelijkheden aan om belasting te besparen en maak voor u de financiële gevolgen van die mogelijkheden inzichtelijk. Indien weinig inkomen meer nodig is, kan het aantrekkelijk zijn om juist wel te kiezen voor belasting betalen over de stakingswinst.

Ook dit verschaft u inzicht en biedt u de mogelijkheid om financieel de voordeligste route uit te stippelen.

Bedrijfsoverdracht: tijdig beginnen

Overdracht van uw bedrijf kan betekenen dat er belasting verschuldigd is (zie onder het kopje ‘staking van de onderneming’). Om deze belasting te voorkomen kan het zijn dat de vennootschapsstructuur gewijzigd moet worden. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van fiscale vrijstellingen, zodat de structuurwijziging zonder belastingheffing geschiedt. Aan de vrijstellingen zijn vervreemdingstermijnen verbonden, waarbinnen een onderneming of aandelen niet verkocht mogen worden. Voor de meeste vrijstellingen staat een termijn van drie jaren, waarbinnen niets verkocht mag worden. Voor één bestaat er een termijn van zes kalenderjaren. Vandaar dat het belangrijk is tijdig met de bedrijfsoverdracht te beginnen (voorsorteren).

Besparing erfbelasting

Dat wordt op drie manieren bereikt:

  1. Door het opstellen van schenkingsplannen. Ook dit heeft weer fiscale en financiële gevolgen, zodat het belangrijk is ook de inkomenspositie in de gaten te houden.
  2. Door het optimaliseren van uw testament. Indien uw testament bepaalt dat uw erfgenamen uit twee of meer mogelijkheden kunnen kiezen, kan na uw overlijden de voordeligste keuze worden gemaakt.
  3. Door het huwelijksgoederenregime te wijzigen.

Aangaan samenwerkingsverbanden

Het aangaan van een samenwerkingsverband (vennootschap onder firma, maatschap en commanditaire vennootschap) is een geschikte manier om een onderneming over te dragen. De een treedt toe tot de onderneming van de ander. Dat kan fiscale gevolgen hebben, als er stille reserves aanwezig zijn in de onderneming (boekwaarde pand € 200.000, werkelijke waarde € 500.000: stille reserve € 300.000). Door het aangaan van een samenwerkingsverband wordt een deel van die stille reserve overgedragen aan de toetreder. De overdracht van een stille reserve wil de Belastingdienst belasten. Ook hier hiervoor geldt: Er zijn manieren om directe belastingheffing te voorkomen.

Het beëindigen van de samenwerking heeft ook weer fiscale gevolgen, met de mogelijkheid om gebruik te maken van fiscale vrijstellingen. Daar gelden dan wederom termijnen voor.

Keuzevermogen

Op het moment dat een ondernemer een goed, bijvoorbeeld een pand, zowel voor privé als voor de zaak gebruikt (gemengd gebruik), is sprake van keuzevermogen. Dit geldt niet voor een directeur-, omdat de directeur-grootaandeelhouder fiscaal anders behandeld wordt dan een ondernemer. Op dat moment heeft de ondernemer de keuze om te kiezen voor privé-vermogen of ondernemingsvermogen. Voordeel van privé-vermogen is dat de waardestijgingen onbelast zijn. Nadeel is dat kosten en waardedalingen niet aftrekbaar zijn. Voor ondernemingsvermogen geldt het tegenovergestelde: waardestijgingen en inkomsten zijn belast, kosten en waardedalingen zijn aftrekbaar.

Wat in uw geval financieel het interessantst is, hangt af van de verwachte waardeontwikkeling, kosten en inkomsten. Elk geval is daarbij uniek.

Adres- en contactgegevens
ABostulp 20
5432 HK  Cuijk (NL)
T06 54353028
Einfo@scheersbelastingadvies.nl
KKvK-nummer: 17200983
BBTW-ID-nummer: NL001897621B80